ANSELL


Dịch vụ đã cung cấp:
Năm 2016
- Tư vấn pháp luật về ATVSLĐ
Năm 2017
- Huấn luyện ATVSLĐ đối tượng nhóm 3
Năm 2018
- Huấn luyện ATVSLĐ đối tượng nhóm 3
Năm 2019
- Huấn luyện ATVSLĐ đối tượng nhóm 3
- Đào tạo về qui trình Lock out - Tag out