TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN - ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM


GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Là cầu nối gắn kết nhà trường với yêu cầu xã hội cụ thể là gắn kết với các doanh nghiệp, với các người học có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ; tăng nguồn thu cho nhà trường, năng cao danh tiếng của nhà trường trong cộng đồng doanh nghiệp. Qua việc tham gia vào các khóa đào tạo ngắn hạn đội ngũ giảng viên có khả năng thể hiện, phát huy năng lực của mình, thêm cơ hội tiếp cận và trưởng thành trong môi trường thực tế nghề nghiệp. Với các mối quan hệ từ đào tạo ngắn hạn trung tâm sẽ tạo thêm môi trường thực tập  nghề nghiệp và tìm kiếm học bổng cho sinh viên.