Frieslandcampina


Dịch vụ đã cung cấp
2017

- Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Nhóm 1 - 6) - Tháng 9-12/2017
2018
- Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Nhóm 3 và 6) - Tháng 7-9/2018
2019
- Huấn luyện ATVSLĐ đối tượng nhóm 3 và 6, giảng viên ATVSLĐ
- Phối hợp tổ chức hướng dẫn kỷ năng lái xe an toàn