TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN - ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HCM


Trung tâm Đào tạo ngắn hạn - ĐH SPKT là đối tác liên kết đào tạo các khóa ngắn hạn về An toàn vệ sinh lao động với WSS. 

https://daotaonganhan.hcmute.edu.vn/khoahoc/khoa-hoc-chuyen-vien-ve-sinh-an-toan-lao-dong/