Công Ty TNHH Hariki Precision (Vietnam)


Dịch vụ đã cung cấp
Năm 2018
- Huấn luyện ATVSLĐ đối tượng nhóm 1, 3, 4 và 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP