CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (TẬP ĐOÀN THÀNH THÀNH CÔNG)


Dịch vụ đã cung cấp
TT Dịch vụ Thời gian thực hiện
1 Huấn luyện ATVSLĐ Nhóm 2  8/2018
2 Huấn luyện ATVSLĐ Nhóm 3  8/2018