Medochemie (Far East) Ltd


Dịch vụ đã cung cấp 
1. Huấn luyện An toàn thiết bị nâng (xe nâng) - Tháng 9/2018 
2. Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1 -  Tháng 10/2018