6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6)

  • 734 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
4 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
2 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

1. Đối tượng học viên: An toàn vệ sinh viên
 Theo Điều 74 Luật ATVSLĐ, cơ sở phải thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên thỏa mãn các qui định sau:
 Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở SX-KD phải có ít nhất một ATVSV kiêm nhiệm trong giờ làm việc. ATVSV phải thỏa mãn các tiêu chí sau:
- Là
NLĐ trực tiếp,
- Am hiểu chuyên môn và kỹ thuật ATVSLĐ;
- Tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định ATVSLĐ và được
NLĐ trong tổ bầu ra
NSDLĐ ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Như vậy, phân loại theo đối tượng huấn luyện ATVSLĐ, An toàn vệ sinh viên có thể được bầu chọn từ NLĐ thuộc đối tượng nhóm 3 hoặc 4 tùy thuộc vào  đặc điểm công việc NLĐ được giao.

2. Nội dung huấn luyện
- Ngoài nội dung huấn luyện ATVSLĐ theo nhóm 3 hoặc 4 như đề cập ở trên, ATVSV còn được tham gia khóa huấn luyện riêng theo khung qui định cho Nhóm 6 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Nội dung huấn luyện như sau:

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

II

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

Tổng cộng

4

4

 

 


3. Chứng chỉ kết thúc khóa học: 
Kết thúc khóa học, ATVSV được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ theo mẫu qui định và có giá trị trong vòng 2 năm.

4. Đối tác cung cấp dịch v​ụ
- TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II
CTY TNHH Huấn luyện An toàn Kỹ thuật miền Nam (SST)
- CTY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI (TCS)

Danh sách khách hàng
TT Tên khách hàng Thời gian thực hiện
1 Công ty TNHH Werner VN (Mỹ) 27/4/2018
2 Công ty TNHH King Jim (Nhật Bản) 7/2018