An toàn hóa chất Nhóm 1 - 113/2017/NĐ-CP

  • 508 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
8 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
8 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

1/ Đối tượng học viên

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

2/ Thời gian đào tạo: 8 giờ

3/ Nội dung khóa học

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

c) Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

4. Tần suất huấn luyện: 2 năm/lần

Danh sách khách hàng
TT Tên khách hàng Thời gian
1  Công ty TNHH Sơn Toa VN 4/2018
2  Công ty TNHH Tectyl oil & chemicals VN 6/2018
3  Công ty TNHH Huntsman VN 6/2018