An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP)

  • 1.194 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
16 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
16 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

1. Đối tượng
Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

2. Nội dung huấn luyện

a) Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

b) Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

c) Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

d) Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất

3. Thời gian huấn luyện

Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

4. Tần suất thực hiện: 2 năm/lần

5. Hồ sơ kết quả huấn luyện

a) Nội dung huấn luyện;

b) Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;

c) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh;

d) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.


Danh sách khách hàng

 

TT Tên khách hàng Thời gian thực hiện
1  Công ty TNHH Sơn Toa VN 4/2018
2  Công ty TNHH Aden VN 4/2018
3  Công ty TNHH Huntsman VN 5/2018
4  Công ty TNHH Tectyl oil & Chemicals Vn 6/2018
5  Cty TNHH Hariki Precision (Vietnam) 7/2018