An toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại


Số giờ huấn luyện lần đầu
24 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
12 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

1. Đối tượng học viên: 
Người lao động làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại


  

2. Nội dung huấn luyện
: Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3. Cụ thể
2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ
2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
2.1.3  Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ
2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại
Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn khi thực hiện các công việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.
2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến công việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại
2.3.2 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ khi thực hiện công việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại
2.3.3 Thực hành sử dụng các phương tiện phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kêt quả cuối khóa
- Cấp thẻ an toàn theo quy định