Báo cáo giám sát môi trường

  • 6 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
8 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
8 giờ
Tần suất huấn luyện
1 năm

Chi tiết khóa học

WSS hổ trợ doanh nghiệp thực hiện báo cáo giám sát môi trường, quản lý chất thải nguy hại theo quy định. Dịch vụ nhanh chóng trong vòng 48 giờ 
Danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ này

 
TT  Tên khách hàng
1 Công ty TNHH Vistarr Sport
2 Công ty TNHH Apex Polytech
3