Dịch vụ cập nhật văn bản pháp luật

  • 4 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
40 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
24 giờ
Tần suất huấn luyện
1 năm

Chi tiết khóa học

Đang cập nhật
 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động VN (HSE Provider - WSS)