Nghiệp vụ Kiểm tra và Giám sát giàn giáo

  • 15 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
24 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

Thông tin khóa học đang được cập nhật.