Nhận thức về mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi ro (HIRAC-A)


Số giờ huấn luyện lần đầu
8 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
4 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

Mục tiêu khóa học:
- Hiểu và phân biết được các yếu tố nguy hiểm, có hại và rủi ro
- Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của việc nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc
- Hiểu được cách thức đánh giá mức độ rủi ro
- Hiểu được cách thức, ưu tiên lựa chọn các giải pháp kiểm soát, phòng ngừa
Đối tượng học viên: Tất cả người lao động tại doanh nghiệp.
Nội dung khóa học
1. Các khái niệm về yếu tố nguy hiểm, có hại (mối nguy), rủi ro, mức độ rủi ro
2. Nguồn gốc của các yếu tố nguy hiểm, có hại
3. Tại sao phải nhận diện mối nguy
4. Cách thức nhận diện mối nguy
5. Đánh giá rủi ro
6. Các biện pháp kiểm soát rủi ro
7. Thực hành nhận diện mối nguy
Tài liệu: clips, hình ảnh, bài gảng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế (ISO 31000, 14001; OHSAS 18001,...) và luật VN hiện hành (Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH,...)
Clip: Risk assessment (Nguồn: Safetycare)